6298
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ia

  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาสาพัฒนาพื้นที่ประจำตำบล นางสาวจาวภา มะนาวนอก ได้ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

    ศ.ดร.อนันต์ พลธานี กล่าวว่า “นอกจากไก่พันธุ์พื้นเมือง แล้วการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ลูกผสมประสบความสำเร็จอย่างสูงที่หมู่บ้านจอมศรี เพราะได้ประโยชน์ทั้งบริโภคในครัวเรือน และขายเป็นรายได้ ถ้าเลี้ยงไก่ 10 ตัว จะออกไข่เฉลี่ย 8-10 ฟองต่อวัน เกษตรกรหมู่บ้านหัวงัวได้รับการบอกกล่าวจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่บ้านจอมศรี และให้ความสนใจโครงการฯ จึงได้ขยายกลุ่มเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นที่บ้านหัวงัว โดยชาวบ้านมีสวนร่วมในการสมทบงบประมาณจัดซื้อพันธุ์ไก่สำหรับการเลี้ยงเริ่มต้นด้วย” ... [07/05/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: จาวภา มะนาวนอก / จาวภา มะนาวนอก
585 people like this