9187
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย

ia

  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานทิพย์กำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนรวมทั้งสิ้น 94 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 62 คน และเกษตรกร 32 คน ในเรื่องแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย โดยมีนายศุภวัฒน์ สนิทธางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สรุปผลที่ได้จากการจัดอบรมครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมีความสนใจในการรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยเป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมยังมีการซักถาม แลกเปลี่ยนแนวคิด ซึ่งเกิดจากประสบการณ์จริงในการทำไร่อ้อยของเกษตรกร และจากประสบการ์จากเจ้าหน้าที่ของโรงงานอีกด้วย ... [12/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: วรากร ภู่หนู / ทนุธรรม บุญฉิม
897 people like this