5728
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและใส่ใจในสุขภาพร่างกายของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความใส่ใจในสุขภาพร่างกาย และส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรค และลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย ... [15/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / มลฑา
527 people like this