5879
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ia

  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
452 people like this