5277
การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า

ia

  • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-18.00 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า โดยทำการชั่งวัดขนาดของปลากลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 บ่อ ซึ่งแบ่งเป็นอาหารเลี้ยงปลาที่เกษตรกรได้ทำขึ้นเองและนำไปใช้เลี้ยงปลา กับอาหารเม็ดที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงปลา ซึ่งจากการติดตามพบว่าบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองมีขนาดโตกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารซื้อ ... Link [15/05/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
407 people like this