5150
การติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 -11.30 น. คุณมีชัย วีระไวทยะ พร้อมด้วยนายสนิท สุวรรณศร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้าพร้อมผู้ติดตาม เข้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นายสำรวย พลเรือง นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางวริษาแสงแก้ว ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม ... Link [23/05/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
368 people like this