5915
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre

ia

  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Dr.Russell K. Hynes นักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre ให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Formulation Development and Application of Microbial Biopesticides” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมถึงคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่สนใจเรื่อง Biopesticides ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
549 people like this