6055
ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ia

 • ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นำโดยนายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ ประธานค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยสมาชิกชุมนุมซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กว่า 20 คน และที่ปรึกษาชุมนุม อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร ควบคุมดูแลนักศึกษา ค่ายอาสาวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความความเห็นชอบและสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการอดุลย์ อิ่มเจริญ

  กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา และยังฝึกให้นักศึกษได้ร่วมมือกันทำงานพัฒนาในพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน และรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียน เช่น ทาสีถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ เปลี่ยนหลังคาศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และทำเส้นสนามกีฬาตะกร้อ วอลเลย์บอล

  ซึ่งค่ายอาสาวิชาการฯ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดค่ายอาสาวิชาการฯ ที่โรงเรียนบ้านห้วยแสงอีกด้วย

  ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดค่ายฯ ว่า กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนและร่วมมือกันทำกิจกรรม รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ... Link [03/06/2015]
  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / ไพศาล เอกวัฒน์
686 people like this