7114
โครงการจิตตปัญญาศึกษา ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาวเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ia

  • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา สอนเพื่อเรียน เรียนเพื่อสอน” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ มีการทำความรู้จักกันก่อน ก่อนเริ่มกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาบอกเล่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นอาจารย์ กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ สำรวจโลกทัศน์ คุณค่าและความหมายของการเป็นบุคลากร สานพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้ ระดมความคิดเรื่องหัวใจของการสอน และ ความหมายของการเป็นครู ... [03/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
469 people like this