9257
การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ia

  • 19 พ.ค. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช สู่ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์และ ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถจำแนกชนิดศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนทั้ง 3 ชนิด วงจรชีวิตและลักษณะการทำลาย สามารถประเมินความเสียหายของดอกดาวเรืองและวิธีการปล่อยมวนพิฆาต รู้วิธีการเพาะเลี้ยงมวนพิฆาตและการเพาะเลี้ยงหนอนนกที่เป็นเหยื่อของมวน และให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตังควานิช ,อาจารย์ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์, ดร. วิถี เหมือนวอน, ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี. นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขากีฏวิทยา และนักวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ... [05/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
595 people like this