7205
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ” ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ia

  • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 52 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และหันมาจัดการศัตรูพริกโดยชีววิธี ในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมอบรมถึง 52 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์และ ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้นอกจากการบรรยายถึงชนิดแมลงศัตรูหลักของพริกและศัตรูธรรมชาติแล้วยังมีการพาเกษตรกรลงแปลงปลูกพริกจริงเพื่อให้ทราบหลักการวินิฉัยลักษณะอาการของพืชที่ถูกทำลายโดยแมลงและหลักการสุ่มประเมินความเสียหาย และวิธีการเพิ่มปริมาณเชื้อราปฏิปักษ์แบบง่ายที่เกษตรกรสามารถนำไปทำและใช้เองในครัวเรือน ในการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์จากสาขากีฏวิทยาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตังควานิช ,อาจารย์ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และ ดร. วิถี เหมือนวอน รวมถึงอนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขากีฏวิทยา และนักวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ... [05/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
399 people like this