5357
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านสหกิจศึกษา ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นางสาวประทุมพร คำภาสุข และนายศิริชัย ไกยวงษ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างคณะและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [10/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
296 people like this