7140
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน คำนวณต้นทุนการผลิตสุกร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าชุมชน

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการทำบัญชีครัวเรือน และการคำนวณต้นทุนการผลิตสุกรขุน นำทีมโดย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และคณาจารย์ในภาควิชาได้แก่ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย, ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู, ดร.พัชรี สุริยะ, ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์, ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง, อ.ภคพล สายหยุด และ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม มีเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน

    โดยในกระบวนการการฝึกอบรมนั้นได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชนไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 และดำเนินการจัดฝึกอบรม ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่สอดรับกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ... [16/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: วรรณวิไล ชาสุด / วรรณวิไล ชาสุด
485 people like this