7036
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน

ia

 • การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯและนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 23 คน

  ในช่วงแรกของการสัมมนา รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร ได้กล่าวตอนรับและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบ จากนั้น อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ได้นำเสนอบริบทและขอบข่ายการทำวิจัย ตามสภาพภูมิประเทศทางภาคเหนือ ที่ชี้ให้เห็นถึงการศึกษาและแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯที่เข้าร่วมครั้งนี้ คือ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร และอ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) จำนวน 10 คน และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ อ.ดร.กังสดาล กนกหงษ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาด้วย

  หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ แนวทางการจัดการเรียนสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนสอนตลอดจนการวางแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา หลังจากที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแสนอแนวทางของแต่ละกลุ่มแล้ว ตัวแทนของกลุ่มได้นำเสนอพร้อมทั้งการรับคำชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมจากคณาจารย์ ทำให้การดำเนินการสัมมนาครั้งนี้ที่ผ่านการระดมความคิด เสนอแนะวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ... Link [17/06/2015]
  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายไพศาล เอกวัฒน์ นายยลนภา พลตรี
476 people like this