9074
การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ia

  • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม ในการอบรมครั้งนี้มีเครือยข่ายสหกรณ์โคนมเข้าร่วมอบรมถึง 40 คน โดย ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย๋สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์และ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้นอกจากการบรรยายถึงชนิดแมลงศัตรูหลักของปศุสัตว์และศัตรูธรรมชาติแล้วยังมีการพาเกษตรกรลงคอกปศุสัตว์เพื่อเรียนรู้เรื่องการสำรวจแมลงในคอกและบนตัวปศุสัตว์ รวมถึงวิธีการทำกับดักล่อแมลง ในการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์จากสาขากีฏวิทยาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีญื แจ่มจรรยา ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช และ ดร. วิถี เหมือนวอน รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขากีฏวิทยา และนักวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ... [19/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ประกายจันทร์
682 people like this