4724
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/หน่วยงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาค หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการเข้าชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
295 people like this