7264
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการประชุมโต๊ะกลม

ia

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเกียรติจากรองศาสตร์ตราจารย์กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมืองไทย เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม กับรองศาสตร์ตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และรองศาสตร์ตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตร์ตราจารย์เทวิทนทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสงไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์สุจี กัณหาเรียง และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โดยเป็นการประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง และไก่บ้านไทย เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไก่พื้นเมือง ไปใช้ประโยชน์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการตื่นตัว ขยายโอกาสด้านการตลาด สร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจให้เป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน ... [23/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
551 people like this