5999
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย

ia

  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม พู่จอมพล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวเปิดพิธีและกล่าวต้อนรับสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มอบโล่อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร หลังจากพิธีมอบโล่ เป็นการเสวนาการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้เสนาดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3. รองศาตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา จากนั้นเป็นการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมพู่จอมพล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองศาสตร์จารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา) ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯคนต่อไป และได้รับมอบตำแหน่งในการประชุมในครั้งนี้ หลังจากประชุมเสร็จมีการเยี่ยมชมงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 เยี่ยมชมสาขาวิชาและบริเวณในมหาวิทยาลัย ... [03/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กฤษฎา / กฤษฎา
545 people like this