5099
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต

ia

 • เมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Excel และสถิติอย่างง่าย มีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

  คณะเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และการใช้สถิติอย่างง่ายให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้งาน และใช้เทคนิคต่างๆ ของ Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานประจำและงานด้านยุทธศาสตร์ เป็นการประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี ... [16/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
403 people like this