5879
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 18

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คุณมัทนา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และนายสุธี สุขวนาชัยกุล ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแก้ว เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นายวีระวัฒน์ นาคประเวศ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/07/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ลิขิต
522 people like this