8258
คณะเกษตรศาสตร์ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556

ia

  • ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2556 มีนักวิชาการให้การสนใจ คับคั่งกว่า 15 ผลงาน ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่ เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานในการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ ... [30/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
791 people like this