3427
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ สำคัญไฉน

ia

 • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ สำคัญไฉน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การทำงานแต่ละวิชาชีพจะต้องมีจรรยาบรรณเป็นหลักความประพฤติ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของแต่ละวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างดียิ่งขึ้น คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  การจัดบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ สำคัญไฉน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักจรรยาบรรณ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 เพื่อกำกับและดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เป็นบุคลากรที่ดีต่อไปในอนาคตอีกด้วย ... [22/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
349 people like this