6161
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาดูงาน

ia

 • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 145 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดสัตว์ทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การศึกษาดูงานที่หมวดสัตว์ทางเลือก เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์หลายชนิด เช่น วัว แพะ นกกระจอกเทศ และไก่ชนิดต่างๆ โดยนายธนากร สายสิงห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เด็กๆ ได้รู้จักกับการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ดนางฟ้าในซุ้มน๊อคดาว (เห็ด ATM) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงจิ้งหรีด และการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ซึ่งเด็กๆ ได้สัมผัสกับกบตัวเป็นๆ อย่างสนุกสนาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และที่หมวดพืชผัก เด็กๆ ได้รู้จักกับการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา ได้รู้จักกับผักหลากหลายชนิด เช่น ใบโหระพา ใบกะเพรา มะเขือ เป็นต้น โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆ

  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา กล่าวว่า “ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ที่ใกล้กับโรงเรียน และทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ซึ่งมีความประทับใจศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน อีกทั้งนักเรียนได้สัมผัสและได้รู้แหล่งที่มาของผักที่รับประทานว่ามาจากไหน มีวิธีการปลูกอย่างไร และได้ซึมซับกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงตาม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยอีกด้วย” ... [23/07/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
677 people like this