6850
ประกาศนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลจากอธิการบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย โดยในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัลได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 2. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ 4. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 5. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน - อาจารย์วีระ ภาคอุทัย 6. รางวัลองค์กรวิจัยดีเด่น - คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ บริษัทเอสเอฟขอนแก่น ซึ่งทุกๆท่านมีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ... [31/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
708 people like this