6443
คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเห็ดรา

ia

  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเห็ดราภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการสมาคมเห็ดราแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 8103 อาคาร SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สมาคมราวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ สมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ และ British Mycological Society จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเห็ดราภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการสมาคมเห็ดราแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “International Workshop and Symposium on Mycology in Southeast Asia and the 9th TMA Conference” ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านราวิทยา และด้านอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยร่วมนำเสนอบทความวิชาการ และผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อขยายผลแห่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการค้นคิด การวิจัยให้เผยแพร่และเกิดประสิทิผลในวงกว้างทั้งระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 112 คน ประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ประเทศอุสเบกิสถาน อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว อังกฤษ จีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ... [29/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
569 people like this