4594
คณะเกษตรศาสตร์ มข. วิเคราะห์พื้นที่จัดทำแผนการใช้ประโยชน์น้ำชลประทาน

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบพร้อมด้วย นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกพื้นที่รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านบ่อ (หมู่ 4, 12, และ 13) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งจากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน (15 หมู่) ของตำบลบ้านดงที่จะได้รับน้ำชลประทานจาก “โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานก่อสร้าง 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การทำเกษตร 20,000 ไร่ โดยใช้น้ำต้นทุนจากลำน้ำพองในวงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดการใช้น้ำชลประทานระยะที่ 1 ในปี 2559 และระยะที่ 2 ในปี 2561 วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พื้นที่ครั้งนี้เพื่อจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานของชาวบ้านในพื้นที่รับน้ำทั้งในด้านการเกษตร และการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสม

    ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี กล่าวว่า “โครงการวิเคราะห์พื้นที่ตำบลบ้านดงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภออุบลรัตน์ นายปรัช เชียรถาวร ปลัดท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ และ จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนางชลธิชา ฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการในการวิเคราะห์พื้นที่ในครั้งนี้ เมื่อได้แผนแม่บทการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานของชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ทางอำเภออุบลรัตน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะดำเนินการเตรียมความพร้อมประชาชนโดยการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และ/หรือเตรียมปัจจัยการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันที เมื่อมีการเปิดการใช้น้ำชลประทาน” ... [30/07/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี / ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
446 people like this