3565
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ แนะนำการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำงานบริการการศึกษา โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก จำนวน 18 คน และปริญญาาโท จำนวน 49 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
421 people like this