2934
College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยการดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมดูงาน กว่า 30 คน โดยมี รองศ่าสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ผศ.ดร.สจี กัญหาเรียง และนางสาวนริศรา สวยรูป ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายระบบการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมือง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองไทย โดยเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ เพื่อให้ความรู้พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป ... [04/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
345 people like this