1752
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายการเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ia

  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
216 people like this