4567
คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ia

  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ในการนี้ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะส่งผลให้ผลลัพธ์จากการเชียร์บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุดเท่าที่ระยะเวลามีจำกัดเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเชียร์ปัจจุบันให้มีภาวะความเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น โดยได้เชิญอดีตคณะกรรมการเชียร์ในอดีตให้ขอคิดและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาใหม่ เพื่อให้กิจกรรมเชียร์ได้ปรับให้เข้ากับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ... [07/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค
562 people like this