2668
การประเมินระดับหลักสูตร สาขาสัตวศาสตร์

ia

  • วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดย.รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯและ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เข้ารับการประเมินจากกรรมการประเมิน หลักสูตรโดยมี รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก,อ.ดร.สาธิต อดิตโต,อ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ.อ.สุธี วงศ์มณีประทีป กรรมการประเมิน ... [10/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: Aphichai / aphichai wannapat
331 people like this