2331
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ia

 • ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยดำเนินการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 28 หลักสูตร 1 หน่วยงาน

  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการดำเนินงานของคณะหลักสูตร/หน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดโครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น

  โครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร/หน่วยงาน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ โดยยึดกรอบการประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร/หน่วยงานนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานตามภารกิจ ใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ ตลอดจนสร้างการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice) ระหว่างหลักสูตร/หน่วยงาน ... [10/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร, กรรณิการ์, จุฬาลักษณ์, ศิริชัย
270 people like this