5113
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์

ia

  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม เรื่อง การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล บรรยายในหัวข้อ การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานราชการจากมหาวิทยาลัยอื่น และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชน จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้บริการวิเคราะห์ร่วมด้วยมักจะได้รับคำถามจากผู้ขอรับบริการอยู่เสมอเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินก่อนที่จะนำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อขอรับบริการวิเคราะห์ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร การเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์หรือการทดลองศึกษาคุณสมบัติบางประการของดินในท้องที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทั้งนี้ เพราะว่าดินตัวอย่างที่เก็บมาวิเคราะห์หรือวิจัยจะต้องเป็นตัวแทนที่แท้จริงของดินในท้องที่นั้นๆ คือ ดินตัวอย่างที่เก็บมานั้น จะต้องประกอบไปด้วยปริมาณและคุณสมบัติต่างๆ เหมือนกันกับดินในบริเวณนั้นๆ ทุกประการ แต่โดยทั่วไปแล้วการที่จะเก็บเอาดินตัวอย่างมาโดยให้มีปริมาณและคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันกับดินทั้งหมดในบริเวณนั้นเป็นเรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าดินเป็นเทหวัตถุซึ่งมีปริมาณและคุณสมบัติที่ไม่สม่ำเสมอ โดยตัวของมันเองอยู่แล้ว การเก็บดินตัวอย่างจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อว่าดินตัวอย่างที่เก็บมานั้นจะได้มีปริมาณและคุณสมบัติอันเป็นตัวแทนของดินส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นให้มากที่สุดที่จะมากได้ ดังนั้นหากผู้ขอรับบริการได้รับความรู้ในเรื่องการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ จะทำให้สามารถเก็บและเตรียมตัวอย่างดินได้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้ค่าวิเคราะห์ดินที่ได้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ... [10/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
512 people like this