4610
คณะเกษตรศาสตร์ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ia

 • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว่า “กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้แจกให้แก่โรงเรียน เกษตรกร ชุมชน และทหารผ่านศึก ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เกษตรกร บุคคลทั่วไปมีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารโปรตีน รวมทั้งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากจะปลูกฝังความคิดแก่เยาวชนไทยให้เข้าใจถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต เพราะเป็นแนวคิดที่ทำให้เขาอยู่ได้ดี ด้วยความพอเพียง สำหรับปลาที่แจกจ่ายในวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลาไน จำนวน 840,000 ตัว”

  กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน แหล่งชุมชน ทหาร ทหารผ่านศึก และตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ความเข้าใจ และยึดแนวทางในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป ... [11/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
493 people like this