4388
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

ia

  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมจิตสำนึกของนักศึกษา บุคลากร ประชาคมฯ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 มีผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ บริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
435 people like this