2196
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร

ia

  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
244 people like this