5170
ศุนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำมข.55 ณ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ia

  • เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัญหาเรียง นายกฤษฎา เจริญมูล และนางสาวติรชล อังสันทัดสุข เดินทางไปติดตามธนาคารไก่พื้นเมืองที่ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรโดยใช้รูปแบบ “ธนาคารไก่พื้นเมือง”ซึ่งรูปแบบจะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกรและเพื่อเกษตรกรซึ่งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเป็นรายได้เสริม และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพหลักได้ หลังจากได้ดำเนินการ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข..55 เป็นอย่างมาก ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เรื่องการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งเกษตรกรที่รับไก่ไปเลี้ยงนั้นชอบในประเด็นนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากการเลี้ยงจะเลี้ยงในลักษณะกึ่งขังกึ่งปล่อย และเลี้ยงรวมกับไก่พื้นเมืองทั่วไป ไก่ประดู่หางดำ มข. 55 โตไวกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์อื่นอยู่ด้วยกันได้ให้ข้อมูลว่าไก่ประดู่ฯมีความเชื่องกว่า และไก่เพศผู้เมื่อผสมกับไก่เพศเมียพันธุ์อื่นลูกส่วนใหญ่จะออกมาสีดำและมีคุณลักษณะโตเร็ว ในส่วนของระบบการให้อาหาร เกษตรกรให้ข้าวเปลือก รำ ข้าวสารเสริมบ้าง และยังมีการใช้เศษอาหารหรือของเหลือใช้ทางเกษตรเป็นตัวเสริม จากการสอบถามเรื่องปัญหาการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเกษตรกรนั้น จะมีปัญหาในเรื่องสุนัขมากัดไก่ตายไปหลายตัว ซึ่งจากปัญหานี้ทางอาจารย์ให้คำแนะนำให้สร้างตรงเรือนใกล้บ้าน และทำการล้อมรั้วด้วยตาข่ายกันสุนัข เพื่อจะได้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัวต่อไป ... [19/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
577 people like this