3910
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ia

  • เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า 60 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท การจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 16 ในครั้งนี้ เป็นการกระจายพันธุ์ไก่ชีเคเคยู 12 ที่โตดี ไข่ดก อกกว้าง ไปสู่เกษตรกร โดยทำการฝึกอบรมให้เกษตรกรก่อน ให้รู้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โดยเป็นเรื่องการนำไก่พื้นเมืองที่พันธุ์ดีไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ในช่วงหลังการฝึกอบรมศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองให้กับเกษตรกรหมู่บ้านดงหม้อทอง โดยเป็นการใช้ไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชีเคเคยู 12 ในการตั้งโครงการฯ ซึ่งโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองนอกจากจะกระตุ้นให้สมาชิกธนาคารเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบเป็นรายได้เสริม และการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพหลักต่อไป ... [19/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
468 people like this