5448
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ia

  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านแปรรูปของชุมชนกว่า 50 ร้าน การร่วมแสดงออกร้านและนิทรรศการอาหารของศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ภาควิชา/สาขา การประกวดผลิตภัณฑ์จากปลาร้า การสาธิตการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ วิทยากรโดย นายสมยศ มีทา สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในหัวข้อเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพจากแมลง” (น้ำพริกจากจิ้งหรีด) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ บรรยายและสาธิต “สวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย นายเชาวลิต สีลาดเลา บรรยายและสาธิต “การเพาะเห็ด” วิทยากรโดย นายไพบูลย์ พูนทอง และกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 ณ สนามหญ้าหน้าโรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/08/2015]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
505 people like this