4489
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ

ia

  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ วิทยากรโดยนายธีรยุทธ บาลชน กลุ่มภาระกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มข. และนางมุกดา ดวงพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มข. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/08/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
474 people like this