5459
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง

ia

 • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.45 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับขวัญน้องใหม่จัดบายศรีสู่ขวัญ และมอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีโอกาส แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาแล้วจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ต้องอดทนกับแรงกดดันต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับปัญหา และสามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีการแสดงออกถึงความภูมิใจในสถาบัน มีกิจกรรมร่วมกันและมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ

  คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับขวัญน้องใหม่ สร้างความภาคภูมิใจ และมอบสัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่น้องใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ ... [28/08/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
650 people like this