2198
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ขิง-ข่านานาชาติ ครั้งที่ 7

ia

  • ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยาการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ‘The 7th International Symposium on the Family Zingiberacea 2015’ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน ‘Ginger for Life’ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน และองค์ปฐก ในหัวข้อ ‘Gingers in Thai Culture’ และทรงร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก Prof. Henrik Balslev ผู้เชี่ยวชาญจาก Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก ในพิธีเปิดการประชุมฯ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ในห้วข้อ ‘Effects of Water Application by Leaching Techniques on the Growth of Potted Curcuma hybrid ‘Chocolate’ เพื่อนำเสนอการใช้งานพืชในกลุ่มปทุมมา และกระเจียว เป็นไม้ดอกไม้ประดับ

    การประชุมวิชาการพืชวงศ์ขิง-ข่า นานาชาติ ดำเนินการจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี เพื่อเป็นเวทีในนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ ของพืชวงศ์ขิง-ข่า ทั้งในด้าน อนุกรมวิธาน และการจัดจำแนกพืช พฤกษศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ รวมทั้งด้านพืชสวนและการปรับปรุงพันธุ์ ตัวอย่างกลุ่มพืชที่มีศักยภาพ เช่น ปทุมมา กระเจียว หงส์เหิน ดอกเข้าพรรษา ดาหลา และมหาหงส์ (สะเลเต)โดยการจัดงานในครั้งที่ 7 นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมเฉลิมฉลองคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2558 และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย และโปสเตอร์ การแสดงผลงานวิชาการ การประกวดภาพถ่าย นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก อีกด้วย ... [28/08/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
260 people like this