6218
พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้มอบโล่ห์สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ดังนี้

    1. นางสาวทัศนีย์ ฐานไชยชู เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2. นางสาวชนิดา ชุมศรี เกรดเฉลี่ย 3.49 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 3. นางสาววารุณี นรินทร์รัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.30 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 4. นางสาวประไพพร ไกรรัตน์ เกรดเฉลี่ย 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 5. นางสาวจามจุรี สีสาง เกรดเฉลี่ย 3.27 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

    นอกจากนี้ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษา คือ รางวัลความประพฤติเรียบร้อย นักกิจกรรมดีเด่นของภาควิชาฯ และรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงและผลงานให้แก่ภาควิชาฯ เพื่อเป็นตัวอย่างการแสดงความดี และความชื่นชม เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไป ... [03/09/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายภานุทัต โล่ห์สีทอง
646 people like this