9077
พิธีไหว้ครูสัตวศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558

ia

  • เวลา 09.00 น.ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯ ศาตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา,รศดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน,ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง,ผศ.ยุพิน ผาสุข,อ.พีระพงษ์ แพงไพรี,ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง,นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3,4 รวมทั้งนักศึกษษระดับปริญญาโท-เอก ร่วมพิธีไหว้ครู ของภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนกว่า 50 ทุน รวมเป็นจำนวนทุนทั้งสิ้น 325,000 บาท 1. ทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ได้รับทุน คือ 1.1 นางสาวนัยเนตร วงค์ทะเล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 2. ทุนกองทุนมันสำปะหลัง จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นทุน 30,000 บาท ผู้ได้รับทุน คือ 2.1 นางสาวรติรัตน์ ซาเซียง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 2.2 นางสาวนฤมล ผาบสิมมา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 2.3 นางสาวปณัฐดา คำคุย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 2.4 นางสาวฑิฆัมพร หลวงจันทร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 2.5 นางสาวศิริวรรณ ทองโยง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 2.6 นางสาวมณี มณีรัตน์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 3. ทุนกองทุนค้าเจริญ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นทุน 20,000 บาท ผู้ได้รับทุน คือ 3.1นางสาวสุวนันท์ ชอกลำ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 3.2 นายมหาราช มาตรา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4. ทุนเต็ดตร้าแพ็ค จำนวน 24 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นทุน 240,000 บาท ผู้ได้รับทุน คือ 4.1 นางสาวเสาวลักษณ์ กมลภพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.2 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงห์ทร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.3 นายอนุวัฒน์ จันดามุก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.4 นางสาวอุมาพร บุญมา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.5 นางสาวกันต์ฤทัย ทวีวิจิตรกุล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.6 นายณรงค์ อินพิลึก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.7 นายชัยยุทธ เปียหลิม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.8 นางสาวมัลลิกา เจริญชนม์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.9 นายจรินธร พรมวิเศษ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.10 นางสาวรุ่งทิวา บุตรดาน้อย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 4.11 นายอุเทน ยืนสุข ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.12 นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.13 นางสาวชิดชนก รักวิชา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.14 นางสาวอรอนงค์ สีคังไพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.15 นางสาวเสาวลักษณ์ สุตัน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.16 นายอมรรัตน์ โพธิ์จักร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.17 นางสาวกฤษณา อุ่นลาวรรณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.18 นายธีระวุฒิ แหวนวงษ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.19 นางสาวพัชรี ดีชัยทน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.20 นางสาวนัฐกานต์ เชาว์ประจักษ์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.21 นางสาวปนิดา สีดำ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.22 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.23 นายบุญฤทธิ์ วัฒนากลาง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 4.24 นางสาวณิชาภัทร สวาสุ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 5. ทุนหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ 5.1 นางสาวอารยา แสงนาค ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 6. ทุนศิษย์เก่าสัตวศาสตร์มอดินแดง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นทุน 10,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ 6.1 นางสาวสินประภา ช่างประดิษ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 6.2 นางสาวศศิธร คำวันดี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 7. ทุนคุณสานิตย์ ยืนนาน (รองกงสุลกิตติมศักดิ์) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ 7.1 นายจรัญ อุตมะชะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 8. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นทุน 10,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ 8.1 นางสาวพรศิริ ชารีวาร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 8.1 นางสาวพรพิมล ผลอ้อ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 9. กองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุน คือ 9.1 นางสาวอาริยา สอนอาสา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ... [03/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: Aphichai / aphichai wannapat
982 people like this