6945
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

ia

 • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกาตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญา และความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู – อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์ กับลูกศิษย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาอีกด้วย

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า “ในการที่นักศึกษามีความตั้งใจในการจัดทำพานไหว้ครูมาในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่มีต่อครู – อาจารย์ และคณาจารย์ทุกท่านได้รับนักศึกษาทุกคนไว้เป็นลูกศิษย์แล้ว ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความกตัญญูต่อผู้ทีให้วิชาความรู้ และกตเวทีโดยการกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป อีกสิ่งหนึ่งทีมีความสำคัญคือ คณะเกษตรศาสตร์ มีจุดเด่นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง และมีความซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะสืบสาน ถ่ายทอดความเป็นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ขออวยพรให้ทุกคน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจปรารถนาไว้ในอนาคตทุกประการ”

  ในโอกาสนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดี และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 อีกด้วย ... [04/09/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
733 people like this