4630
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ และ บรรยายพิเศษ ณ ประเทศฟิลิปินส์

ia

 • ระหว่างวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง Cooperative Education Program at Khon Kaen University: A Road to Career Enhancement ณ University of Southern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์

  โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ University of Southern Mindanao, (USM) Philippines ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่นักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวอาภัสรา หงษาวง และ นางสาวนฤมล ชินอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากีฏวิทยา กำลังดำเนินการ นอกจากนี้ได้นำเสนอสัมมนาในหัวข้อ Cooperative Education Program at Khon Kaen University: A Road to Career Enhancement ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ USM โดยมี Dr. Francisco Gil N. Garcia อธิการบดี ของ USM โดยในการลงนามครั้งนี้ มี Dr. Purificacion Orodio-Cahatian, Dean, College of Agriculture, Dr. Evangeline Tangonan, Dean, College of Arts and Science และ Dr. Teodora Nadong Cabasan อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

  ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้เดินทางไปที่สถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ (Philippines Rice Research Institute, PhilRice) ณ เมือง Science City of Munoz, Nueva Ecija เพื่อนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน คือ นางสาวมณีรัตน์ เมฆา และนางสาวพูนสุข เหลาทองคำ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ Dr.Norvie L. Manigbas Ms.Abegail T. Donayre และบุคลากรของสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้ร่วมหารือกับ Dr.Norvie L. Manigba ในการทำข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี Prof. Dr. Quirino D. Dela Cruz , Director for Research จาก Central Luzon State University เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้เข้าร่วมหารือ กับ Prof. Dr. Edna Aguilar, The Crop Science Cluster (CSC) College of Agriculture (CA) of University of the Philippines Los Ba?os (UPLB) เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ และในช่วงบ่ายได้เข้าหารือกับ Mr. Eugenio C. Castro, Jr. Senior Manager, Trianing Center สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสาขาต่างๆ มาที่ IRRI ซึ่งมีกิจกรรมการวิจัย และการให้บริการหลากหลาย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร กล่าวว่า “จากการได้พบปะพูดคุยพบนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร มีความกล้าในการแสดงออก ในส่วนของงานทางด้านวิชาการนั้น นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้หน่วยงานที่รับนักศึกษาสหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีที่จะรับนักศึกษาในรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาให้มากขึ้น” ... [11/09/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร
446 people like this