3551
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผู้แทนสายผู้สอน กล่าวแสดงความรู้สึก และนายณกรณ์ ประชันกาญจนา ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน เป็นคณาจารย์จำนวน 8 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 11 ท่าน ... [17/09/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
454 people like this