7189
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE

ia

  • ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานประชุม “ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security” ณ The Regent Cha Am Resort, Phetchaburi, THAILAND. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริฯ ต่างๆ โดยมีอาจารย์สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ, รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ, รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์, ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ผศ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย, ดร.นฤมล แก้วจำปา, ดร.พฤกษา หล้าวงษา, และ ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จำนวน 7 คนได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย และ รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม ในหัวข้อเรื่อง “Methane Fluxes and Rice Yields as a Function of Sulfate Fertilizer with Incorporated Rice Stubble” ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง “Comparison of Soils on the So-Called Aeolian Sand Splay Landform and the River-Influenced Landform: A Case Study on the Lower Mun-Chi Basin, Northeast Thailand” Mr.khambai phanthavongsa ได้รับรางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง “Potential of Jatropha Cultivation on Local Food Securities in Xiengnguen District, Lao POR: A Promotion to Energize Crop Policy” ภายใต้การควบคุมดูแลของ ดร.นฤมล แก้วจำปา ... [25/09/2015]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: ชฎาพร / ชฎาพร
772 people like this