3513
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

ia

 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข.) ประจำพื้นที่ตำบลภูเงิน ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน บ้านมะหรี่ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 42 คน ดำเนินการในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละคนที่เป็นสมาชิก มีการเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ผลผลิตที่ได้ขายในตลาดท้องถิ่น มีทั้งพ่อค้ามารับซื้อที่แหล่งผลิตและสมาชิกนำไปขายเอง การบริหารจัดการกลุ่มได้มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการสะสมเงินทุนส่วนกลางเป็นทุนดำเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

  การดำเนินกิจกรรมนี้สามารถทำได้ตลอดปีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งโดยอาศัยน้ำจากสระกักเก็บน้ำฝนและน้ำใต้ดินโดยการเจาะบ่อบาดาล ปัจจุบันใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำและจะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด

  ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี กล่าวว่า “เพื่อให้การทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพในชุมชน จึงได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มจัดทำแผนการใช้ที่ดินระยะยาวซึ่งประกอบด้วย พื้นที่บริเวณปลูกผักอินทรีย์ โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนเลี้ยงไก่ บ่อเลี้ยงปลาและกบ อาคารเก็บปุ๋ยอินทรีย์ เตาผลิตน้ำส้มควันไม้ สถานที่ล้างผัก อาคารสำหรับประชุมกลุ่มและผู้เข้ามาศึกษาดูงาน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลประโยชน์ทั้งลดรายจ่ายค่าอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของสมาชิกกลุ่ม จึงได้มีชาวบ้านรวมกลุ่มอีก 18 คน เพื่อดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยเปิดพื้นที่ใหม่ 4 ไร่ ที่บ้านมะหรี่ นอกจากนั้นยังได้ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการปลูกถั่วถั่วลิสง พันธุ์ขอนแก่น 60-1 ที่นำไปส่งเสริมให้ปลูกในช่วงฤดูฝนที่หมู่บ้านนาทมและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ” ... [25/09/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ธนพล เทียบโพธิ์ / ธนพล เทียบโพธิ์
408 people like this