3347
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และฟาร์มทดลองไก่พื้นเมือง

ia

  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกษตรกรรมฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาขอนแก่น จากนั้นเวลา 11.30-12.00 น. เยี่ยมชมฟาร์มทดลองไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย และมีการทำงานแบบบูรณาการกันทั้งในส่วนของฟาร์มและห้องปฏิบัติการ โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ และผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้การเยี่ยมชมในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มความเข้มแข็งทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงวิจัยในอนาคตต่อไป ... [07/10/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
348 people like this